TYÖYHTEISÖN VALMENNUKSET

Muutoksen neljä huonetta® -valmennus työyhteisön toiminnan nopeaan kehittämiseen

Valmennus tarjoaa yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden selkeyttää toimintaansa, parantaa työn sujuvuutta ja tuottavuutta sekä nopeuttaa ja helpottaa muutosprosessien läpivientiä.

Muutoksen neljä huonetta -menetelmä toimii kaikilla toimialoilla johtoryhmän, pienen tai isomman työyhteisön tai koko yrityksen kehittämisen työkaluna. Se tarjoaa tehokkaat puitteet henkilökohtaiselle kehittymiselle, parantaa vuorovaikutusta, vahvistaa tiimityöskentelytaitoja ja ennalta ehkäisee ongelmien syntymistä mm. muutostilanteissa. Menetelmä antaa vaikeissakin tilanteissa turvalliset puitteet, joissa henkilöstö yhdessä johdon kanssa pystyy luovaan ja tulokselliseen kehittämistyöhön.

Valmennus johdattelee tunnistamaan työyhteisössä vaikuttavia erilaisia suhtautumistapoja sekä auttaa työyhteisön jäseniä nykytilanne-analyysin avulla luontevaan keskusteluun muutostarpeista ja toiminnan kehittämistä. Prosessin aikana havaitaan työyhteisöön tyytyväisyyttä ja innostusta tuottavat sekä sensuuria ja hämmennystä aiheuttavat tekijät.

Lopputuloksena syntyy yhteisen viitekehyksen, analyysien ja avoimen keskustelun kautta selkeämpi käsitys työyhteisön nykytilanteesta ja toiminnan kehittämistarpeista. Havaintojen pohjalta rakennetaan yhdessä toimenpidesuunnitelma, jolla mahdollistetaan tavoitteiden mukainen kehitys ja jatkossa avoimempi yhteistyö ja ilmapiiri.

Kehittämistarpeina voi olla esimerkiksi

 • Muutoksen läpivienti ja muutostilanteissa toiminnan selkeyttäminen
 • Tiimin työskentelyn selkeyttäminen ja tuloksellisuuden kasvattaminen
 • Johtoryhmän työskentelyn tiivistäminen
 • Työyhteisön ilmapiirin parantaminen
 • Asiakaspalvelun parantaminen
 • Myyntitiimin työn tehostaminen
 • Työyhteisön sisäisen palvelun parantaminen
 • Koko liiketoiminnan kehittäminen

Välittömiä tuloksia – pitkäkestoisia vaikutuksia

Muutoksen neljä huonetta – työkaluilla päästään nopeasti kehittämisen ytimeen. Se tuottaa sekä välittömiä että pitkän aikavälin tuloksia.

Pienillä, alle 10 hengen tiimeillä välittömiä tuloksia saadaan jo yhden päivän valmennuksessa. Isommille työyhteisöille varataan 2-3 päivää tiimin koosta ja tavoitteista riippuen.

PEILITM–käyttäytymisprofiili – Erilaisuuden ymmärtäminen ja vaikutukset tiimissämme

Erilaisuus menestystekijäksi – onnistumisen iloa tiimeille ja eväitä esimiestyöhön. Ihmisten luontainen erilaisuus on kaikille tuttu, jokapäiväinen asia. Erilaisuus tulee esiin käyttäytymisessä mm. erilaisissa tavoissa toimia, reagoida ja ajatella. Ryhmässä ihmisten erilaisuus parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksen tekoa sekä lisää luovuutta ja ryhmän sisäistä oppimista.

Erilaisuus voi tuoda mukanaan myös haasteita ja jännitteitä, kun asioita tarkastellaan eri näkökulmista. Jotta ihmisten erilaisuus voidaan aidosti hyödyntää voimavarana ja menestystekijänä, on erilaisuus ensin tunnistettava, ymmärrettävä, hyväksyttävä ja sitten otettava käyttöön. Tässä prosessissa merkittävänä apuna toimii Peili-käyttäytymisprofiili.

Peili-ryhmäkuva antaa kokonaiskuvan ryhmän jäsenten käyttäytymistyylien jakaantumisesta. Onnistunut erialisuuden hyödyntäminen näkyy organisaation toiminnassa monipuolisuutena ja kilpailukykynä. Kun ihminen ja työ sopivat yhteen ja yhteistyö sujuu, syntyy sekä inhimillistä että taloudellista hyvinvointia.

Peili-käyttäytymisprofiili on oivallinen työkalu kun kehittämistarpeena on:

 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen
 • Asiakaspalvelu, myynti- ja neuvotteluvalmennukset sekä luottamuksen vahvistaminen asiakas- ja yhteistyösuhteissa
 • Erilaisuuden johtaminen ja esimiestaitojen ja palautteen annon kehittäminen
 • Projektien johtaminen ja projektiryhmien toiminnan kehittäminen
 • Muutosten läpivienti
 • Tiimien ja työryhmien rakentaminen ja kehittäminen ja johtoryhmätyöskentely
 • Itsetuntemuksen syventäminen ja itseluottamuksen lisääminen
 • Työnohjaus, mentorointi ja henkilökohtainen valmennus
 • Työhyvinvoinnin edistäminen

Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen ja ymmärrettävän kielen käsitellä vuorovaikutuksen ilmiöitä työyhteisössä. Ota yhteyttä, kun tarvitset monipuolisen ja turvallisen työkalun erilaisuusosaamisen vahvistamiseen.

Sisäinen palvelu – yhteistyöllä menestykseen

Valmennuksen tavoitteena on käsitellä sisäisen palvelun merkitystä ja parantaa vuorovaikutusta sekä töiden sujumista työyhteisön sisällä. Tiedon kulku ja tapa viestiä eivät aina toimi läheskään niin hyvin kuin pitäisi. Tämä kuitenkin vaikuttaa ulkoisen asiakkaan saamaan palvelun laatuun ja aiheuttaa heissä usein tyytymättömyyttä.

Tässä valmennuksessa keskitymme ratkaisemaan yhteistyön haasteet ja muuttamaan epäkohdat onnistumisiksi.

Esimerkkejä sisällöstä:

Vuorovaikutustaidot sisäisessä asiakaspalvelussa

 • erilaiset suhtautumistavat asioihin ja sen vaikutus yhteistyöhön
 • miten parannamme keskinäistä vuorovaikutusta?
 • aktiivista vuoropuhelua johdon ja työntekijöiden välille

Onnistuneen sisäisen palvelun edellytystekijät

 • sisäinen palvelukulttuuri, miten yhteistyö sujuu?
 • toteutuvatko yrityksen arvot sisäisessä palvelussa?

Sisäisen palvelun merkitys ulkoiselle palvelukuvalle

 • aiheutammeko omalla toiminnalla asiakastyytymättömyyttä?

Sisäisen palvelun toimivuudesta hyötyvät kaikki

 • miten jokainen voi parantaa sisäistä palvelua
 • vastaako metsä niin kuin sinne huudetaan?

Sisäinen hyvä palvelu ja ilmapiiri edellyttävät toimivia pelisääntöjä

 • varmistetaan yhteiset pelisäännöt
 • toimiva joukkue – miten säilytämme vireen?
Kysymyksiä koulutuspalveluista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!